นโยบายความเป็นส่วนตัวของ WOM JAPAN

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

WOM JAPAN (“เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นำมาใช้กับผู้ใช้งาน ผู้ติดตาม (Followers/Subscribers) ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคต (Potential) Customers) พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) ผู้รับเหมา (Contractors) ผู้ค้า (Vendors) ผู้เข้าร่วมสัมมนา (Seminar Participants) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง (Respective Employees) และบุคคลที่สาม (บุคคลข้างต้นทั้งหมดนี้ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” ตลอดทั้งนโยบายนี้)

ในนโยบายนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด ๆ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

การประมวลผลข้อมูล

เราจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมาหรือเปิดเผยให้เราทราบโดยตรง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านบุคคลที่สาม โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดๆ หรือการออกกฎหมายใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นครั้งคราว

การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ womjapan.com เฟสบุ๊ค facebook.com/WOMJAPANzine อินสตาแกรม instagram.com/womjapanzine ทวิตเตอร์ twitter.com/WOMJAPANzine ยูทูบ youtube.com/WOMOfficial

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานฟีเจอร์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานได้
หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กรุณาติดต่อ info@womjapan.com

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการติดต่อโดยตรง (เช่น กรณีที่ติดต่อมาหาเราโดยตรง หรือกรอกแบบฟอร์มที่แสดงบนเว็บไซต์) และจากทางอ้อม (ข้อมูลผ่านทางบุคคลที่สาม)

เราตรวจสอบถึงความเหมาะสม ความเกี่ยวข้อง และข้อจำกัดต่าง ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน มุมมองทางศาสนา หรือสภาวะสุขภาพ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ ได้แก่
- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เฟซบุ๊คแอคเคานท์ อินสตาแกรมแอคเคานท์ ไอดีไลน์ รวมถึงข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

2.1 วัตถุประสงค์ : กิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (PR)

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และนำไปประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการให้บริการ การจัดกิจกรรมหรือการแข่งขันทางธุรกิจ การส่งข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน การส่งโบรชัวร์หรือจดหมายข่าวตามที่ร้องขอ การอัปเดตโซเชียลมีเดีย การตอบข้อซักถาม ฯลฯ การประมวลผลอาจขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้งาน โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เช่น หากเราต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวบางประการ (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ) เราจะดำเนินการภายใต้ความยินยอมของคุณ

2.2 วัตถุประสงค์ : การดำเนินธุรกิจขององค์กร

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมภายใต้กฎหมาย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ ซึ่งมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา ฯลฯ ตลอดจนจัดเก็บบันทึกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ จัดการ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพันธมิตรทางธุรกิจ หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ) เราจะดำเนินการภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน หรือข้อบังคับด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.3 วัตถุประสงค์: เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการบริหารงานทั่วไป

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมภายใต้กฎหมาย เพื่อการจัดการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการบริหารงานทั่วไป เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น และจะไม่ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากเรามีความประสงค์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลดังกล่าว

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความความอ่อนไหวโดยได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยไม่กระทบต่อข้อกฎหมายใด ๆ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลา 6 ปีนับจากวันที่ได้ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้เราสามารถมอบบริการที่น่าพึงพอใจและสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจได้

หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พันธมิตร และบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) โดยการทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บางกรณีเราอาจจะไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้รับข้อมูลเป็นรายบุคคลได้ทั้งหมด เราอาจจะเปิดเผยรายชื่อผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 หน่วยงานในเครือของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้แก่หน่วยงานในเครือของบริษัททั้งหมด และอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่เรามีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การมอบหมาย การแยกกิจการ การโอนหรือขายกิจการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงกรณีที่เกี่ยวโยงกับการล้มละลาย หรือกระบวนการอื่น ๆ

3.2 พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (ดำเนินงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลโดยบริษัทพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจนช่วยเราดำเนินธุรกิจกับลูกค้า และให้ความช่วยเหลือในการจัดการความสัมพันธ์กับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยเราจะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรดังต่อไปนี้ องค์กรจัดหาสินค้าหรือซัพพลายเออร์ (Supplier) เช่น บริษัทนำเที่ยว บริษัทสายการบิน บริษัทประกันการเดินทาง ผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT) ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านการสัมมนาออนไลน์ หน่วยงานของรัฐ ผู้จัดงานสัมมนา ผู้รับเหมาโครงการ และผู้ให้บริการด้านการโฆษณา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทเหล่านี้ เพื่อการดำเนอนธุรกิจและการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลุล่วงไปได้ด้วยดี

3.3 ผู้ให้บริการ (ดำเนินงานในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้แก่บริษัทผู้ให้บริการที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ บริษัทซอฟท์แวร์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทจัดหาสินค้า บริษัทนำเที่ยว บริษัทสายการบิน บริษัทประกันการเดินทาง ผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโนยีสารสนเทศ (IT) และผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Line) ผู้ให้บริการด้านการจัดการระบบเทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้รับเหมาโครงการ ผู้ให้บริการด้านการจัดการโครงการ และผู้ให้บริการด้านประกันสังคม เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.4 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัย

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ หรือบุคคลที่สามอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกําหนด เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญ และความเหมาะสมต่อส่วนรวม รวมถึงเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากได้รับการพิจารณาโดยชอบธรรมว่าการเปิดเผยเป็นไปตามความเหมาะสม เพื่อปกป้องสิทธิของเรา และป้องกันการทุจริตต่อการดำเนินงานของเราและผู้ใช้งาน

การถ่ายโอนข้อมูล

ในกรณีที่บริษัทมีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลออกนอกประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เราจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง หรือ สัญญาร่วมกันกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

หากต้องการขอรับสำเนาของการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศ โปรดติดต่อทางอีเมล info@womjapan.com ทางเราจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการนับจากที่ได้รับคำร้อง อาจมีบางกรณีที่เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. การเก็บบันทึกข้อมูล

เราจัดเก็บบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเราอาจทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ควบคุม และผู้ประมวลผลข้อมูลอีกด้วย ในบันทึกนี้เราได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ประมวลผลโดยเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราและหน่วยงานในเครือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ของเราเป็นเวลา 6 ปีนับจากวันที่ได้ให้บริการดังกล่าว และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจทําลายไฟล์ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยปราศจากความรับผิดใดๆ

หากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพียงระยะเวลาสั้น ๆ (เช่น ใช้สําหรับงานกิจกรรมหรือแผนรณรงค์ทางการตลาดงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ หรือในการสรรหาบุคลากร) เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

5. การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยใช้นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการทางเทคนิคในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเข้าถึงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เว็บไซต์ของเราและบริการของเราทั้งหมด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย ได้รับความเสียหายจากการทำลายหรืออุบัติเหตุใด ๆ

6. การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล

ในกรณีที่ระบบรักษาความปลอดภัยรั่วไหล ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหาย การทำลายโดยผิดกฎหมาย การแก้ไขดัดแปลง การเข้าถึงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต การส่งต่อ การจัดเก็บข้อมูลหรือประมวลผลใด ๆ ก็ตาม เรามีนโยบายในการเตรียมพร้อมเพื่อระบุตำแหน่งและประเมินสถานการณ์ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากเกิดกรณีข้างต้นเราจะทำการแจ้งเตือนคุณและแจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

7. การประมวลผลที่เสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ

เรามีแนวทางและนโยบายในการเตรียมพร้อมเพื่อระบุวิธีการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ หากสามารถระบุชี้ชัดได้เราจะดำเนินการตรวจสอบ และหยุดการทำงานเพื่อให้การประมวลผลนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการป้องกันทางเทคนิคและระบบที่เหมาะสม

ในกรณีที่มีลักษณะน่าสงสัยเราจะทำการติดต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลข้อมูล เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่คุณ

8. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และประมวลผล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการประมวลผลหรือไม่ ในกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางส่วน

การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในทันที และคุณมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลจากเราในทันที ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้

การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจมีสิทธิที่จะจำกัดขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเงื่อนไขทางกฎหมายบางประการที่บังคับใช้

การคัดค้าน

คุณอาจมีสิทธิคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ โดยทางเราจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการนับจากที่ได้รับคำร้องขอคัดค้าน อาจมีบางกรณีที่เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถอ่าน ได้ทางคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิในการโอนข้อมูลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยที่ไม่มีอุปสรรคอันใดตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดการเจาะระบบข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุม

การไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

คุณมีสิทธิที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ (รวมถึงการทำโปรไฟล์) ทั้งนี้อิงจากการประมวลผลข้อมูลของคุณนั้นมีผลทางกฎหมายหรือต่อตัวคุณหรือไม่ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ และเราจะทำการแจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่ได้ทำการตัดสินใจอัตโนมัติ

การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อกระบวนการทางกฎหมาย โดยทางเราจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการนับจากที่ได้รับคำร้องขอเพิกถอนความยินยอม อาจมีบางกรณีที่เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของคุณได้ ในกรณีนี้เราจะแจ้งเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หากคุณมีความประสงค์ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อเราทางอีเมล info@womjapan.com

9. ผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีจุดมุ่งหมายให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ดังนั้นเราจะไม่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยตระหนักรู้ หากตรวจสอบพบว่ามีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปีหรืออายุต่ำกว่าข้อจำกัดที่บังคับใช้ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นทันที

10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจแสดงเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือลิงก์อื่น ๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุม และรับผิดชอบต่อการปกป้องข้อมูลและเนื้อหาของบุคคลที่สามได้ ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางเว็บไซต์ womjapan.com ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลทันทีหลังจากมีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาติดต่อ

บริษัท มีเดีย เพรสโต จำกัด
5 Phromsak Mansion, Room No. 123,
Soi Phromsak, Sukhumvit 39 Road, Khlong Tan Nuea,
Watthana District, Bangkok 10110
อีเมล info@womjapan.com