HOME Tagged: Japan Airlines

Japan Airlines

JAL เปิดสายการบินต้นทุนต่ำ “ZIPAIR Tokyo” ประเดิมรูทบินสู่กรุงเทพฯ-นาริตะ ปีหน้า

Japan Airlines (JAL) ประกาศเปิดตัวสายการบินต้นทุนต่ำใหม่  Zipair Tokyo  เพื่อทำการบินเส้นทางบินระยะกลางจนถึงระยะไกล   จากสนามบินนานาชาตินาริตะ ในโต..