HOME เทรนด์ ข้อมูลอัพเดต อัพเดตเทรนด์ แรงงานต่างชาติต้องเฮ ด้วยกฎวีซ่าใหม่ล่าสุดคาดการณ์ว่าจะทำให้ผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเกือบ 3.4 แสนคนในอีก 5 ปีต่อมา

แรงงานต่างชาติต้องเฮ ด้วยกฎวีซ่าใหม่ล่าสุดคาดการณ์ว่าจะทำให้ผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเกือบ 3.4 แสนคนในอีก 5 ปีต่อมา

ด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ทำให้รัฐบาลเตรียมแก้ไขกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับแรงงานที่มีทักษะและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปญี่ปุ่นต้องการแรงงานต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และกฎหมาย และแรงงานด้านอื่น ๆ ก็กำลังเป็นที่ต้องการเช่นกัน เพราะปัญหาสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ต่ำลง

ประเมินว่าประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี จะลดลงเหลือเพียง 15 ล้านคน ในปี 2040 กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่กำลังขาดแคลนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม การดูแลผู้สูงอายุ และต่อเรือ

โดยมีเงื่อนไขทำงานได้ 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี พร้อมครอบครัวเข้าอยู่ได้ถาวรและมีสวัสดิการพร้อม และรัฐบาลคาดว่าจำนวนผู้ใช้แรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 260,000 จนถึง 340,000 คน

แต่อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร เพราะจะทำให้ต้นทุนการรักษาความปลอดภัยสูงตามไปด้วย รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อระเบียบสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่น และมีการแข่งขันทางด้านอาชีพสูงขึ้น ซึ่งนายกอาเบะได้ชี้แจงถึงความเหมาะสมในการใช้ร่างกฎหมายและประโยชน์จากระบบสวัสดิการด้านสุขภาพก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้

 

แหล่งที่มา : japantoday, newsonjapan

FOLLOW US ON
FACEBOOK